reeglid

1.TELLIMINE

1.1. Tellimishinna sisse on arvestatud täielikult seadmestatud laev koos seadmete ja/või teenustega vastavalt kehtivale hinnakirjale. Tellimishinna sisse ei ole arvestatud sadamates seismist (välja arvatud kodusadamas).

1.2. Laev ja teenused loetakse tellituks ainult sel juhul, kui nende eest on täielikult tasutud.

1.3. Laeva ja teenuste kehtivad hinnad avaldatakse internetis veebilehel www.gosail.lt. Üksikutel juhtudel võidakse hinnad kokku leppida otse klientidega.

1.4. Õnnetusjuhtumi või muu sündmuse korral hüvitab kogu kahju klient.

2. TELLIMUSE TÜHISTAMINE

2.1. Kui tellimus tühistatakse vähem kui 30 päeva enne lepingu kehtivuse algust, rakendatakse tellimuse tühistamise trahvi: 50% tellimuse summast.

2.2. Kui tellimus tühistatakse rohkem kui 30 päeva enne lepingu kehtivuse algust, rakendatakse tellimuse tühistamise trahvi: 100% tellimuse summast.

3. TAGATIS, KINDLUSTUS

3.1. Laeva rentimisel tuleb tasuda tagatis 1000 eurot. See summa külmutatakse teie krediitkaardil. Tagatise andja allkirjastab kaardilugeja tšeki. Tagatis võetakse teatud laevade rentimisel ilma meeskonnata. pole raha saab külmutada kuni 2 nädalat.

3.2. Tagatise võib tasuda ükskõik kes meeskonnaliikmetest, kes on andnud tagatise kasutamiseks loa kaptenile. Oma nõusoleku kinnitab ta allkirjaga kviitungil või muul raha vastuvõtmise dokumendil.

3.3. Kui laeva tagastamisel ilmnevad vigastused kuni 1000 euro suuruses summas, siis arvestatakse vastav summa maha tagatisest.

3.4. Kahju puhul väljastatakse kliendile arve kahju katmiseks, mille ta on kohustatud tasuma laeva üleandmise ajal või kolme tööpäeva jooksul arve väljakirjutamisest.

3.5. Kahju korral rakendatakse 30 protsendi suurust haldustasu, mis arvestatakse maha kahju summalt.

3.6. Rikutud inventari ei remondita, vaid vahetakse välja uue vastu, välja arvatud juhtudel, kui jahi omanik otsustab teisiti.

3.7. Laevad on kindlustatud kaskokindlustusega.  Tekitatud kahju korral on klient kohustatud hüvitama selle kahju, kui see on kindlustusjuhtum; kui see ei ole kindlustusjuhtum, siis on klient kohustatud hüvitama kahju täies mahus.

4. LAEVA ÜLEANDMINE

4.1. Laeva ja inimeste turvalisuse ja korra eest on vastutav tellija – raha maksnud klient.

4.2. Laev on reserveeritud kliendile sobivaks ajaks alates tellimuse kehtivuse esimesest päevast kell 9 hommikul.

4.3. Kui klient rendib laeva terveks nädalaks laupäevast reedeni, võib ta laeva vastu võtta väljapurjetamise päeval (laupäeval) kell 9, laev tuleb tagastada reede õhtul enne kella 20.

4.4. Laeva vastuvõtmisel on klient kohustatud veenduma, kas laev vastab üleandmise-vastuvõtmise aktis (edaspidi tekstis – Akt) sätestatud tingimustele. Kui ilmnevad rikked, millest kompanii ei ole teadlik, on klient kohustatud sellest teavitama üleandvat isikut, kes peab tegema Akti vastavad märked.

5. LAEVA TAGASTAMINE

5.1. Laeva tagastamisel kontrollib kompanii laeva seisundit vastavalt Aktile. Kui laeva seisund vastab kõikide punktide järgi Aktile, siis Akt allkirjastatakse. Kui avastatakse rikkeid, mis on tekkinud laeva ebaõige ekspluateerimise tõttu, on klient kohustatud need hüvitama vastavalt selle lepingu punktis 3 sätestatud tingimustele. Rikked kajastatakse Aktis, mille allkirjastavad mõlemad lepingupooled.

5.2. Kui laevas rikkeid ei leita, tagastatakse tagatis kliendile kohapeal (tehniliste probleemide korral võib tagatise tagastada 7 tööpäeva jooksul).

5.3. Laeva tagastamisel kompaniile kontrollitakse mootortunni mõõdikut ja kütusekulu arvestatakse välja valemi järgi:

Jaht SO36i 1 mootortund = 6,4 eurot.

5.4. Kütusekulu summa fikseeritakse Aktis ja arvestatakse maha tagatisest, samuti fikseeritakse see summa ka lõplikul faktuurarvel. Kütuse eest võib klient tasuda ka eraldi ja sel juhul seda tagatisest maha ei arvestata.

5.5. Kui klient tagastab laeva täis kütusepaagiga nagu oli ka laeva vastuvõtmisel, siis kütuse eest lisatasu ei arvestata.

5.6. Laev tuleb tagastada samasse sadamasse, kust see võeti, hiljemalt tellimuse kehtivuse viimasel päeval kell 20.

5.7. Kui laeva tagastamine hilineb ilma eelneva hoiatuseta vähem kui 3 tundi, tuleb tasuda 300 eurot trahvi.

5.8. Kui laeva tagastamine hilineb rohkem kui 3 tundi, tuleb tasuda trahvi, mis võrdub nädalavahetuse ühe päeva kahekordse rendisummaga.

5.9. Kui klient soovib laeva tagastada kokkulepitust või rendiaja lõppemisest varem, on ta kohustatud teavitama sellest kompaniid ette, et oleks tagatud võimalus laev vastu võtta.

5.10. Kompanii palub klientidel teavitada laeva sadamasse tagasijõudmisest vähemalt tund aega ette.

5.11. Kui klient soovib pikendada laeva renti, tuleb sellest kompaniid teavitada ja rendiaja pikendamine kinnitatakse juhul, kui laeva ei ole tellinud teine klient. Pikendamise hind määratakse kindlaks kehtiva hinnakirja järgi. Pikendamine loetakse kinnitatuks, kui selle eest on tasutud.

6. KLIENDI/KAPTENI (KIPPERI) KOHUSTUSED

6.1. Laevadel on keelatud ujuda Läänemere piire.

6.2. Tagama, et kogu meeskond võtaks enesele ühendvastutuse kompanii ees.

6.3. Austama riigi, mille vetes purjetatakse, seadusi.

6.4. Mitte võtma osa regattidest ilma kompanii kirjaliku nõusolekuta. Kirjalikuks nõusolekuks loetakse ka e-kiri.

6.5. Järgima kõiki võimalikke turvameetmeid, et kaitstud oleks meeskond ja laev.

6.6. Mitte väljuma sadamast avamerele, kui tuule tugevus on rohkem kui 25 sõlme või kui sadamateenistused on andnud väljasõidukeelu.

6.7. Vältima masti, purjede ja nööride ülekoormust.

6.8. Mitte võtma laeva kodu- või metsloomi ilma kompanii nõusolekuta.

6.9. Kliendid vastutavad ise oma turvalisuse ning kõigi võimalike riskide ja nende tagajärgede eest.

6.10. Kompanii jahtidel kehtivad ohutusreeglid. Nendega tutvustatakse kliente laeva üleandmise ajal. Ohutusreeglite allkirjastamisega kinnitab klient, et ta on nendega tutvunud ja võtab enesele kogu vastutuse oma turvalisuse ning tegutsemise või tegutsemata jätmise eest.

7. KOMPANII KOHUSTUSED

7.1. Kompanii annab üle puhta ja kasutamiseks sobivas seisundis laeva täidetud kütuse- ja veepaakidega.

7.2. Kompanii ei ole vastutav hilinemiste eest, mis võivad tekkida navigatsiooniks ebasobivate ilmastikutingimuste tõttu.

8. PRETENSIOONIDE LAHENDAMINE

8.1. Kui kliendil on kaebusi kompanii või kompanii kipperi töö kohta, siis tuleb tal esitada kliendi poolt allkirjastatult kirjalik pretensioon laeva tagastamise päeval.

8.2. Kui klient nõuab kompensatsiooni, siis tuleb selles suhtes kokku leppida laeva üleandmisel/vastuvõtmisel. Taolise kokkuleppe korral allkirjastatakse kirjalik dokument, mille allkirjastavad mõlemad pooled.

8.3. Kui kliendi pretensiooni ei ole võimalik lahendada laeva üleandmise käigus, siis tuleb see saata 7 päeva jooksul. Vastasel juhul seda menetlema ei hakata.

8.4. Pooled püüavad lahendada pretensioonid omavahelise kokkuleppe vaimus. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused Leedu Vabariigi kohtutes.

9. MUU

9.1. Nende reeglite allkirjastamisega annab klient oma nõusoleku tema andmete kasutamiseks kompanii otsese turunduse eesmärgil, kuid neid ei edastata kolmandatele isikutele.

Olen tutvunud ja nõustun:

__________________________________________________________________________________________________________

(eesnimi, perekonnanimi, allkiri ja kuupäev) 

Klaipėda

Gosail.lt

Priešpilio 4, Klaipėda

+370 693 33999

info@gosail.lt

www.gosail.lt