Taisyklės  

Gosail.lt jachtų nuomos taisyklės

1.UŽSAKYMAS

1.1. Į užsakymo kainą įeina pilnai įrengtas laivas, su įranga ir/ar paslaugomis pagal galiojantį kainyną. Į užsakymo kainą neįskaičiuotas stovėjimas uostuose (išskyrus namų uostą).

1.2. Laivas ir paslaugos laikomos užsakytomis tik tada, kai yra pilnai apmokėtos.

1.3. Galiojančios laivo ir paslaugų kainos skelbiamos internete, tinklapyje www.gosail.lt. Atskirais atvejais kainos gali būti suderintos su klientais tiesiogiai.

1.4. Esant įvykiui visą žalą prisiima klientas.

2. ATŠAUKIMAS

2.1. Jei užsakymas atšaukiamas likus daugiau kaip 30 dienų iki jo pradžios – taikoma užsakymo atšaukimo bauda: 50% nuo užsakymo sumos.

2.2. Jei užsakymas atšaukiamas likus mažiau kaip 30 dienų iki jo pradžios – taikoma užsakymo atšaukimo bauda: 100% nuo užsakymo sumos.

3. UŽSTATAS, DRAUDIMAS

3.1. Atvykus nuomoti laivo imamas 1000 EUR užstatas užšaldant tokią sumą kreditinėje kortelėje. Užstato davėjas pasirašo ant kortelės skaitytuvo čekio. Užstatas imamas nuomojant tam skirtus laivus be įgulos. Dėl bankų procedūrų pinigai gali būti užšaldyti iki 2 savaičių.

3.2. Užstatą mokėti gali bet kuris įgulos narys, suteikęs leidimą naudotis užstatu kapitonui. Savo sutikimą jis patvirtina parašu ant kvito ar kito piniginio dokumento.

3.3. Radus pažeidimus iki 1000 EUR sumos, jie išskaičiuojami iš užstato.

3.4. Esant žalai, klientui išrašoma sąskaita žalai padengti, kurią jis privalo apmokėti laivo pridavimo metu arba per 3 darbo dienas nuo sąskaitos išrašymo dienos.

3.5. Esant žalai, taikomas 30 procentų administravimo mokestis, skaičiuojamas nuo žalos sumos.

3.6. Sugadintas inventorius ne remontuojamas, o keičiamas nauju, išskyrus atvejus, kai kitaip nusprendžia jachtos savininkas.

3.7. Laivai yra apdrausti Kasko ir Civiliniu draudimu. Padarius žalos klientas privalo atlyginti šiuos nuostolius jeigu tai yra draudiminis įvykis, jeigu nedraudiminis klientas privalo atlyginti visą žalą.

4. LAIVO PERDAVIMAS

4.1. Už laivo ir žmonių saugumą bei tvarką atsako užsakovas – pinigus mokėjęs Klientas.

4.2. Laivas rezervuotas Klientui patogiu laiku nuo 09:00 val. ryto pirmą užsakymo dieną.

4.3. Tuo atveju, jei Klientas nuomojasi laivą savaitei nuo šeštadienio iki penktadienio, laivą pasiimti išplaukimo dieną (šeštadienį) jis gali nuo 09:00 val., laivą grąžinti jis privalo penktadienį vakare iki 20:00 val.

4.4. Perdavimo metu klientas privalo įsitikinti, ar laivas yra tvarkingas pagal pateiktą Priėmimo-perdavimo aktą (toliau – Aktas). Jei rasta gedimų, nežinomų Kompanijai – škiperis privalo apie tai informuoti perduodantį asmenį, kuris Akte padarytų atitinkamas žymas.

5. LAIVO GRĄŽINIMAS

5.1. Klientui grąžinant laivą, Kompanija patikrina jo būklę pagal Aktą. Jei visi punktai atitinka būklę Akte, jis pasirašomas. Radus gedimų, atsiradusių dėl netinkamos laivo eksploatacijos, Klientas privalo tai kompensuoti pagal šios sutarties 3 punkte numatytas sąlygas. Gedimai užfiksuojami Akte, kurį pasirašo abi pusės.

5.2. Jei laive gedimų nerasta, Klientui vietoje grąžinamas užstatas (esant techninėms kliūtims, užstato grąžinimas gali užtrukti 7 darbo dienas).

5.3. Grąžinant laivą Kompanijai, patikrinamas motorvalandžių skaitiklis bei apskaičiuojamos degalų sąnaudos pagal formulę:

  • Jachta SO36i 1 motoval = 6.5 EUR

5.4. Sunaudotų degalų suma užfiskuojama Akte ir išskaičiuojama grąžinant užstatą, bei įrašant ją galutinėje sąskaitoje faktūroje. Už degalus klientas gali atsiskaityti ir atskirai, ne iš užstato.

5.5. Jei klientas laivą grąžina pilnu degalų baku, kaip gavo pasiimdamas, papildomas mokestis už degalus neskaičiuojamas.

5.6. Laivas turi būti grąžintas į tą patį uostą iš kurio paimtas iki paskutinės užsakymo dienos 20:00 val.

5.7. Jei laivą vėluojama grąžinti mažiau kaip 3 valandas be išankstinio perspėjimo, mokama bauda – 300 EUR.

5.8. Jei laivą pavėluojama grąžinti daugiau nei 3 valandas, mokama bauda, lygi vienos savaitgalio dienos nuomos kainai padaugintai iš dviejų.

5.9  Jei Klientas pageidauja laivą perduoti anksčiau nei sutarta ar nuomos laiko pabaiga, jis privalo iš anksto informuoti Kompaniją, kad būtų galimybė priimt laivą.

5.10. Kompanija prašo klientų informuoti apie grįžimą į uostą likus mažiausiai valandai iki numatyto laiko.

5.11. Jei Klientas pageidauja pratęsti laivo nuomą, tai galima padaryti informavus Kompaniją, su sąlyga, kad laivas nėra užsakytas kito kliento. Pratęsimo kaina nustatoma pagal galiojantį kainyną. Pratęsimas laikomas įvykdytu, kai jis yra apmokėtas.

6. KLIENTO/KAPITONO (ŠKIPERIO) ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Laivais draudžiama plaukti už Baltijos jūros ribų. 

6.2. Nepalikti laivo trečiai šaliai.

6.3. Garantuoti, kad visa įgula prisiimtų jungtinę atsakomybę prieš Kompaniją.

6.4. Gerbti šalies, kurioje plaukiojama, įstatymus.

6.5. Nedalyvauti regatose be raštiško Kompanijos sutikimo. Raštišku sutikimu laikomas ir elektroninis laiškas.

6.6. Laikytis visų įmanomų saugumo priemonių, saugant įgulą ir laivą.

6.7. Neišplaukti iš uosto, jei vėjo stiprumas siekia daugiau nei 25 mazgus arba išplaukti neleidžia uosto tarnybos.

6.8. Vengti stiebo, burių ir virvių perkrovų.

6.9. Į laivą neimti naminių ar laukinių gyvūnų be Kompanijos sutikimo.

6.10. Klientai patys atsako už savo saugumą bei visas galimas rizikas ir padarinius.

6.11. Kompanijos jachtose yra saugumo taisyklės. Klientai su jomis supažindinami laivo perdavimo metu. Pasirašę šias taisykles Klientai tuo patvirtina, kad su taisyklėmis susipažino ir prisiimą visą atsakomybę už savo saugumą ir veikimą ar neveikimą.

7. KOMPANIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Kompanija laivą pateikia švarų, tinkamoje naudoti būklėje, su pilnais degalų ir vandens bakais.

7.2. Kompanija nėra atsakinga už vėlavimus, kurie atsiranda dėl netinkamų navigacijai oro sąlygų.

8. PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMAS

8.1. Jei Klientas turi nusiskundimų Kompanijos ar Kompanijos škiperio darbu, pretenzija turi būti pateikta laivo grąžinimo dieną, raštu, su Kliento parašu.

8.2. Jei Klientas reikalauja kompensacijos, apie tai turi būti susitarta laivo pridavimo metu. Tokio susitarimo atveju pasirašomas rašytinis dokumentas su abiejų šalių parašais.

8.3. Jei Kliento pretenzija negali būti išspręsta laivo pridavimo metu, ji turi būti atsiųsta per 7 dienų. Priešingu atveju nagrinėjama nebus.

8.4. Šalys pretenzijas siekia spręsti tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos teismuose.

9. KITA

9.1. Pasirašydamas šias taisykles Klientas sutinka, kad jo duomenys būtų naudojami tiesioginės Kompanijos rinkodaros tikslais, tačiau neperduodami trečiosioms šalims.

Susipažinau ir sutinku:

__________________________________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas ir data)

Klaipėda

Gosail.lt

Priešpilio 4, Klaipėda

+370 693 33999

info@gosail.lt

www.gosail.lt