Noteikumi

1. PASŪTĪŠANA

1.1. Pasūtīšanas cenā ir iekļauts pilnībā aprīkots kuģis, ar iekārtām un/vai pakalpojumiem saskaņā ar spēkā esošo cenrādi. Pasūtīšanas cenā nav iekļauta stāvēšana ostās (izņemot mājas ostu).

1.2. Kuģis un pakalpojumi uzskatāmi par pasūtītiem tikai tad, kad ir pilnībā apmaksāti.

1.3. Spēkā esošās kuģa un pakalpojumu cenas tiek publicētas internetā, mājaslapā www.gosail.lt. Atsevišķos gadījumos cenas var tikt saskaņotas tieši ar klientiem.

1.4. Ja notiek negadījums, visus zaudējumus uzņemas klients.

2. ATCELŠANA

2.1. Ja pasūtījums tiek atcelts vairāk nekā 30 dienas pirms tā sākuma – tiek piemērota pasūtījuma atcelšanas soda nauda: 50% no pasūtījuma summas.

2.2. Ja pasūtījums tiek atcelts mazāk nekā 30 dienas pirms tā sākuma – tiek piemērota pasūtījuma atcelšanas soda nauda: 100% no pasūtījuma summas.

3. DROŠĪBAS NAUDA, APDROŠINĀŠANA

3.1. Ierodoties nomāt kuģi, tiek ņemta 1000 EUR drošības nauda, iesaldējot šādu summu kredītkartē. Drošības naudas devējs parakstās uz kartes lasītāja čeka. Drošības nauda tiek ņemta, nomājot tam paredzētos kuģus bez apkalpes. Nav naudas var sasaldēt līdz 2 nedēļām.

3.2. Drošības naudu var maksāt jebkurš apkalpes loceklis, dodot atļauju drošības naudu izmantot kapteinim. Savu piekrišanu viņš apstiprina ar parakstu uz kvīts vai cita naudas dokumenta.
3.3. Atrodot bojājumus līdz 1000 EUR summai, tie tiek atrēķināti no drošības naudas.

3.4. Zaudējumu gadījumā klientam tiek izrakstīts rēķins zaudējumu segšanai, kuru viņam ir jāapmaksā kuģa nodošanas laikā vai 3 darba dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.

3.5. Zaudējumu gadījumā tiek piemērota 30 procentu administrācijas maksa, kas tiek aprēķināta no zaudējumu summas.

3.6. Sabojātais inventārs netiek remontēts, bet gan nomainīts pret jaunu, izņemot gadījumus, kad jahtas īpašnieks nolemj citādi.

3.7. Kuģi ir apdrošināti ar Kasko apdrošināšanu. Nodarot zaudējumus, klientam ir jāatlīdzina šie zaudējumi, ja tas ir apdrošināšanas gadījums, ja nav apdrošināšanas gadījums – klientam ir jāatlīdzina visi zaudējumi.

4. KUĢA NODOŠANA

4.1. Par kuģa un cilvēku drošību, kā arī kārtību atbild pasūtītājs – naudu maksājušais Klients.

4.2. Kuģis tiek rezervēts Klientam ērtam laikam no plkst. 9.00 rītā pirmajā pasūtījuma dienā.

4.3. Gadījumā, ja Klients nomā kuģi nedēļai no sestdienas līdz piektdienai, kuģi atiešanas dienā (sestdien) viņš var paņemt no plkst. 9.00, kuģis viņam ir jāatdod piektdienas vakarā līdz plkst. 20.00.

4.4. Nodošanas laikā klientam ir jāpārliecinās, vai kuģis ir sakārtots atbilstoši iesniegtajam Pieņemšanas–nodošanas aktam (turpmāk – Akts). Ja ir atrasti bojājumi, kas nav Kompānijai zināmi – šķiperim ir par to jāinformē nododošā persona, kura Aktā veiks attiecīgās piezīmes.

5. KUĢA ATDOŠANA

5.1. Klientam atdodot kuģi, Kompānija pārbauda tā stāvokli saskaņā ar Aktu. Ja visi punkti atbilst stāvoklim Aktā, tas tiek parakstīts. Atrodot bojājumus, kas radušies nepareizas kuģa ekspluatācijas dēļ, Klientam tie ir jākompensē saskaņā ar šī līguma 3. punktā paredzētajiem nosacījumiem. Bojājumi tiek fiksēti Aktā, kuru paraksta abas puses.

5.2. Ja uz kuģa netiek atrasti bojājumi, Klientam tiek atdota drošības nauda (tehnisku šķēršļu gadījumā, drošības naudas atdošana var aizkavēties 7 darba dienas).

5.3. Atdodot kuģi Kompānijai, tiek pārbaudīts motorstundu skaitītājs un tiek aprēķināts degvielas patēriņš pēc formulas:

Jahta SO36i 1 mh = 6,5 EUR.

5.4. Patērētās degvielas summa tiek fiksēta Aktā un izrēķināta, atdodot drošības naudu, kā arī ierakstot to gala faktūrrēķinā. Par degvielu klients var norēķināties arī atsevišķi, nevis no drošības naudas.

5.5. Ja klients kuģi atdod ar pilnu degvielas bāku, kā to saņēma, papildu maksa par degvielu netiek aprēķināta.

5.6. Kuģis ir jāatdod tajā pašā ostā, no kuras tas tika paņemts, līdz pēdējās pasūtījuma dienas plkst. 20.00.

5.7. Ja kuģa atdošana kavējas mazāk nekā 3 stundas bez iepriekšēja brīdinājuma, jāmaksā soda nauda – 300 EUR.

5.8. Ja kuģa atdošana kavējas vairāk nekā 3 stundas, jāmaksā soda nauda, kas līdzvērtīga vienas nedēļas nogales dienas nomas summai, pareizinātai ar divi.

5.9 Ja Klients vēlas kuģi atdot ātrāk nekā norunāts vai pirms nomas laika beigām, viņam ir iepriekš jāinformē Kompānija, lai būtu iespējams pieņemt kuģi.

5.10. Kompānija lūdz klientu informēt par atgriešanos ostā, kad atlikusi mazāk nekā stunda līdz paredzētajam laikam.

5.11. Ja Klients vēlas pagarināt kuģa nomu, to var izdarīt, informējot Kompāniju, ar nosacījumu, ka kuģi nav pasūtījis cits klients. Pagarināšanas cena tiek noteikta saskaņā ar spēkā esošo cenrādi. Pagarināšana uzskatāma par veiktu, kad tā tiek apmaksāta.

6. KLIENTA/KAPTEIŅA (ŠĶIPERA) SAISTĪBAS
6.1. Kuģiem ir aizliegts peldēties Baltijas jūras robežām.

6.2. Garantēt, ka visa apkalpe uzņemas kopīgu atbildību pret Kompāniju.

6.3. Cienīt valsts, kurā tiek kuģots, likumus.

6.4. Nepiedalīties regatēs bez Kompānijas rakstiskas piekrišanas. Par rakstisku piekrišanu uzskatāma arī elektroniska vēstule.

6.5. Ievērot visus iespējamos drošības pasākumus, sargājot apkalpi un kuģi.

6.6. Nedoties ārā no ostas, ja vēja stiprums sasniedz vairāk nekā 25 mezglus vai to neļauj ostas dienesti.

6.7. Izvairīties no masta, buru un virvju pārslogošanas.

6.8. Uz kuģa neņemt savvaļas vai mājdzīvniekus bez Kompānijas piekrišanas.

6.9. Klienti ir paši atbildīgi par savu drošību, visiem iespējamajiem riskiem un sekām.

6.10. Uz Kompānijas jahtām spēkā ir drošības noteikumi. Klienti ar tiem tiek iepazīstināti kuģa nodošanas laikā. Parakstot šos noteikumus, Klienti tādējādi apstiprina, ka ar noteikumiem ir iepazinušies un uzņemas visu atbildību par savu drošību, kā arī darbību vai bezdarbību.

7. KOMPĀNIJAS SAISTĪBAS

7.1. Kompānija kuģi nodod tīru, lietošanai piemērotā stāvoklī, ar pilnām degvielas un ūdens tvertnēm.

7.2. Kompānija nav atbildīga par kavēšanos, kas rodas navigācijai nepiemērotu laikapstākļu dēļ.

8. PRETENZIJU IZSKATĪŠANA

8.1. Ja Klientam ir sūdzības par Kompānijas vai Kompānijas šķipera darbu, pretenzija ir jāiesniedz kuģa atdošanas dienā, rakstiski, ar Klienta parakstu.

8.2. Ja Klients pieprasa kompensāciju, par to ir jāvienojas kuģa nodošanas laikā. Šādas vienošanās gadījumā ar abu pušu parakstiem tiek parakstīts rakstisks dokuments.

8.3. Ja Klienta pretenzija nevar tikt atrisināta kuģa nodošanas laikā, tā ir jāatsūta 7 dienu laikā. Pretējā gadījumā tā netiks izskatīta.

8.4. Puses pretenzijas cenšas atrisināt, savstarpēji vienojoties. Ja vienoties neizdodas – Lietuvas Republikas tiesās.

9. CITS

9.1. Parakstot šos noteikumus, Klients piekrīt, ka viņa dati tiks izmantoti Kompānijas tiešā mārketinga mērķiem, taču netiek nodoti trešajām pusēm.

Iepazinos un piekrītu:

__________________________________________________________________________________________________________

(vārds, uzvārds, paraksts un datums) 

Klaipėda

Gosail.lt

Priešpilio 4, Klaipėda

+370 693 33999

info@gosail.lt

www.gosail.lt